Рӯйхати феълҳои нодуруст

Base form

шакли асосии феъл

Past tense

дар замони гузашта

Past participle

сифати феълии гузашта

Translation

Тарҷумаи он

abideabode, abidedabode abidedистодан, зистан, истиқомат кардан
arisearoseArisenпайдо шудан, бархестан, афзоиш ёфтан
awakeawokeawaked awokeбедор кардан, бедор шудан
bewas, werebeenбудан
bearboreborneбурдан, таваллуд кардан
beatbeatbeatenзадан, зарба задан
becomebecamebecomeшудан
befallbefellbefallenрӯй додан, ҳодиса ба амал омадан
beginbeganbegunоғоз кардан, сар кардан
bendbentbent, bendedхам (қат) кардан, хам (дуто, дуқат) кардан
besеесhbesoughtbesoughtзорӣ ва тавалло кардан
betbetbetгарав бастан, шарт кардан
bidbad, bidbid(den)пешниҳод (таклиф, пешкаш, арз, тақдим) кардан
bindboundboundбастан, васл кардан
bitebitbit(ten)газидан
bleedbledbledхунрав (хунбор) шудан
blowblewblownвазидан
breakbrokebrokenшикастан, кафондан, вайрон (хароб) кардан, афтондан; аз кор баровардан
breedbredbredпарвариш (калон) кардан; рӯёндан, ба воя расондан, сабзондан
bringbroughtbroughtовардан, расонидан
buildbuiltbuiltсохтан, бино кардан
burnburntburntсӯхтан
burstburstburstтркидан, кафидан
buyboughtboughtхаридан, харид кардан
castcastcastандохтан, рехтан
catchcaughtcaughtба даст афтондан, [даст] гирифтан
choosechosechosenинтихоб кардан
cleaveclove, cleftcloven, cleftзада кафондан, зада пора кардан, зада ҷудо кардан
clingclungclungандармон шудан, дармондан, банд шудан
comecamecomeомадан, расидан, даромадан, ворид шудан, дохил шудан
costcostcostарзидан, нарх (қимат) доштан
creepcreptcreptхазидан, хазида рафтан
cutcutcutбуридан, қатъ (чок) кардан, пора кардан
daredurst, dareddaredҷуръат кардан, таваккал кардан
dealdealtdealtробита доштан, алоқа доштан, кор доштан
digdugdugкофтан, кандан, гардондан
drawdrewdrawnкашондан, кашола кардан, расм кашидан, рассомӣ кардан
dreamdreamt, dreameddreamt, dreamedорзу кардан; хаёл кардан, ба дарёи хаёл ғарк шудан, хоб дидан
drinkdrankdrunkнӯшидан, ошомидан
drivedrovedrivenрондан, ҳай кардан, ҳай карда (ронда) бурдан, савора рафтан
dwelldweltdweltсокин шудан, маскун шудан, аҳолинишин шудан, истодан, истода мондан. таваққуф кардан
eatateeatenхӯрок хӯрдан, тановул кардан
fallfellfallenафтидан, афтодан, ғалтидан, рехтан
feedfedfedозуқа додан, таъмин кардан, даровардан (иттиллоот)
feelfeltfeltҳис кардан, пай бурдан, донистан; дарк кардан
fightfoughtfoughtҷанг кардан, мубориза бурдан
findfoundfoundёфтан, пайдо кардан, кофта ёфтан; кашф кардан
fleefledfledдавидан, давида рафтан, тохтан, наҷот (раҳоӣ) ёфтан, халос шудан
flingflungflungандохтан, партофтан, ҳаво додан, афкандан, паррондан
flowflewflownпаридан, парвоз кардан
forbidforbadeforbiddenманъ (қадаған) кардан, рох (рухсат) надодан
forgetforgotforgottenфаромӯш кардан
forgiveforgaveforgivenбахшидан, маъзур доштан, афв кардан, аз гуноҳи касе гузаштан
freezefrozefrozenях бастан, ях кардан,

хунук хӯрдан, шах шудан

getgotgotгирифтан, дарёфт кардан, ба даст овардан
gildgilt, gildedgolt, gildedоби (ҳалли) тилло давондан, зарҳал молидан (додан), зарандуд кардан
givegavegivenдодан, дароз кардан
gowentgoneрафтан, равон(а) шудан
grindgroundgroundтез кардан, чарх доштан, кайроқ кардан, орд кардан, орд кашидан, кӯфтан
growgrewgrownкалон шудан, сабзидан, расидан, ба воя расидан
hanghung, hungedhung, hungedовехтан, овезон кардан, муаллақ гузоштан
havehadhadдоштан, дорои чизе будан, соҳиб будан
hearheardheardшунидан
hewhewedhewed, hewnзада буридан, кафондан, тарошидан
hidehidhiddenпинҳон (руст) кардан, ниҳон (маҳфуз) доштан
holdheldheldдоштан, даст гирифтан, барпо шудан
hurthurthurtдард овардан, мубтало кардан, ба дард гирифтор кардан
keepkeptkeptнигоҳ доштан, муҳофизат кардан
kneelkneltkneltтаслим шудан, гардан фуровардан, сар хам кардан
knitknitknitted)бастан, бофтан; часпондан, пайвастан
knowknewknownдонистан, огоҳӣ доштан, бохабар будан
laylaidlaidмондан, гузоштан, ниҳодан
leanleant, leanedleant, leanedтакя кардан,

пушт додан

leapleapt,leapedleapt,leapedпаридан, ҷастан, худро партофтан
learnlearntlearnt, learnedомӯхтан
leaveleftleftмондан, монда омадан, монда рафтан, гузоштан, тарк кардан
lendlentlentқарз додан
letletletраҳо додан, сар додан, озод кардан, иҷозат додан
lielaylainдароз кашидан, хобидан, хоб кардан
lightlitlitравшан кардан
loselostlostгум кардан, аз даст додан
makemademadeсохтан, кардан, эҷод кардан, баровардан
meanmeantmeantдар назар доштан, маънӣ доштан, ифода кардан
meetmetmetдучор шудан, вохӯрдан, дидан, мулоқот кардан
mishearmisheardmisheardхато шунидан, нодуруст фаҳмидан, нодуруст шунидан
misleadmisledmisledба нодуруст ҳидоят кардан
mistakemistookmistakenхато кардан, саҳв кардан, иштибоҳ кардан, ғалат кардан
mowmowedmownдаравидан, дарав кардан
рaypaidpaidпул додан, пардохтан
putputputмондан, гузоштан, ниҳодан
quitquitquitмондан, монда омадан, монда рафтан, гузоштан, партофтан, партофта рафтан, тар кардан
readreadreadхондан, мутолиа кардан, қироат кардан
rebuildrebuiltrebuiltаз нав сохтан, дигар навъ сохтан, ба тарзи дигар бино кардан
rideroderiddenсавор шудан, ба ҳайвон савор шудан
ringrangrungзанг задан
riseroserisenбаланд шудан, баромадан, ба боло паридан
runranrunдавидан, гурехтан, фирор кардан, шоридан, рехтан, ҷорӣ шудан, равон шудан
sawsawedsawn, sawedарра кардан
saysaidsaidгуфтан
seesawseenдидан
seeksoughtsoughtҷустуҷӯ кардан, кофтан, ҷустан, аз паи чизе гаштан
sellsoldsoldфурӯхтан, ба фурӯш расондан
sendsentsentфиристодан, равона кардан
setsetsetгузоштан, шинондан, мондан, соз кардан
shakeshookshakenларзонидан, ларзидан
shaveshavedshaved, shavenтарошидан, риш тарошидан
shedshedshedрезондан, рехтан, пош додан, партофтан
shineshoneshoneрӯшноӣ додан, нур афшондан, равшан кардан, нур афкандан
shoeshodshodпойафзол пӯшидан,

наъл задан

shootshotshotтир андохтан, тир задан, тир паррондан
showshowedshownнишон додан, намоиш додан
shrinkshrankshrunkкӯтоҳ кардан, ихтисор  кардан, фушурда шудан, фишор хӯрдан,
shutshutshutпӯшидан, пӯшонидан, бастан
singsangsangхондан, сурудан, тарона хондан, ифоданок хондан
sinksanksunkфаромадан, паст шудан,

бор карда шудан

sitsatsatнишастан, шиштан
slayslewslewкуштан,қатл кардан,паррондан, нобут кардан
sleepsleptsleptхоб рафтан, хобидан, хуфтан
slideslidslidлағжидан, ғеҷидан
slingslangslungтофтан, андохтан, ҳаво додан, ба поён партофтан
smellsmeltsmeltбӯ кашидан, бӯй кардан, бӯидан
sowsowedsowed, sownкоштан, коридан, кишт кардан, тухм пошидан
speakspokespokenгуфтан, ҳарф задан, сухан гуфтан, гап задан
speedspedspedсуръат додан, тезондан, шитофтан, шитоб   таътил  кардан, шитобон рафтан
spellspelt, spelledspelt, spelledҳарф ба ҳарф хондан ё навиштан
spendspentspentгузаронидан, сарф кардан
spillspilt, spilledspilt, spilledрезондан, рехтан, пош додан
spinspun, spanspunбофтан, танидан
spitspatspatтуф кардан, туф-туф кардан
splitsplitsplitкафондан, чок кардан
spoilspoilt, spoiledspoilt, spoiledвайрон кардан, шикастан, табоҳ кардан
spreadspreadspreadвасеъ кардан, вусъат додан, паҳн кардан
springsprangsprungлаппидан, ҷаҳидан,

пайдо шудан, рӯй додан

     standstoodstoodистодан
stealstolestolenдуздидан
stickstuckstuckхалондан, хастан, сӯзан задан, бо ширеш часпондан, ширеш кардан
stingstungstungгазидан, неш задан, заҳр задан
stinkstank, stunkstunkбӯи бад барвардан, бӯйнок шудан
strewstrewedstrewn, strewedпӯшондан, фаро гирифтан, фарш кардан, андохтан, густурдан,
stridestrodestriddenқадам мондан, қадам гузоштан, қадам задан
strikestruckstruckзадан, зарба расондан, зарба задан, бархӯрдан
stringstrungstrungшадда кардан, ба ришта гузарондан, қатор кардан
strivestrovestrivenсаъй  кӯшиш, ғайрат, ҷидду ҷаҳд  кардан, кӯшидан
swearsworeswornқасам хӯрдан, савганд ёд кардан

 

sweepsweptsweptрӯфтан, ҷорӯб кардан
swellswelledswollenварам кардан, омос
swimswamswumшино кардан
swingswungswungзуд тағйир ёфтан (нарх)
taketooktakenгирифтан, бардоштан, гирифта бурдан
teachtaughttaughtомӯзонидан, таълим додан
teartoretomкашида гирифтан, чанг зада гирифтан, кандан, решакан кардан, кашидан
telltoldtoldҳикоя  нақл  кардан, гуфтан, гуфта додан
thinkthoughtthoughtфикр кардан, андеша кардан
throwthrewthrownпартофтан, ҳаво додан, афкандан, паррондан
thrustthrustthrustтела (такон) додан, андохтан
treadtrodtroddenқадам ниҳодан, қадам мондан, қадам гузоштан
unbendunbentunbentрост кардан (кунҷ)
understandunderstoodunderstoodфахмидан, сарфаҳм рафтан, донистан
undertakeundertookundertakenба ӯҳда гирифтан, иқдом кардан
upsetupsetupsetчаппа кардан, ғалтондан
wakewoke, wakedwaken, wakedбедор шудан, аз хоб бедор шудан, [аз хоб] хестан
wearworewornлибос пӯшидан
weepweptweptгиря кардан, гиристан, оби чашм кардан, ашк рехтан
winwonwonғолиб шудан, мағлуб кардан
windwoundwoundовардан, бурдан, бурда мондан
withdrawwithdrewwithdrawnгирифтан, бозгардонидан
wringwrungwrungтофтан, печондан, фушурдан, фишор додан, тазьиқ кардан
writewrotewrittenнавиштан, нигоштан
>